nginx停止后自动重启的解决办法

使用脚本命令进行检测nginx状态,如是停止可重启nginx

#!/bin/bash
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:~/bin
export PATH
pgrep -x nginx &> /dev/null
if [ $? -ne 0 ]
then
echo "At time:$(date) :Nginx is stop .">> /var/log/nginx_messages
/etc/init.d/nginx start
else
exit
fi

以上代码放到宝塔的定时任务去,设置每隔几分钟检测一次

注意上面的代码如果被转成中文了,使用的时候需要自己转回来一下。

参考网址:https://www.bt.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=53576&page=1

发布者:彬彬笔记,转转请注明出处:https://www.binbinbiji.com/jianzhanjiaoliu/2210.html

(1)
上一篇 2020年10月13日 12:52
下一篇 2021年2月22日 11:10

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

蜀ICP备14017386号-13